„Na lepszy Start - ECDL Start dla pielęgniarek/pielęgniarzy
i położnych.”

Bezpłatne szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera (z Internetem) oraz Pakiet MS Office.

Szkolenie przeznaczone dla osób w wieku 25-64 lat, zatrudnionych w administracji publicznej na stanowisku pielęgniarskim (na podstawie umowy o pracę lub um. cywilno-prawnej), z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkałych na terenie woj. pomorskiego – obszary słabe strukturalnie.

Rekrutacja: ciągła w terminie 01.02.2013 - 30.06.2014 r. (ilość miejsc ograniczona - 450 osób).
Pierwsze grupy rozpoczynają zajęcia w kwietniu 2013 roku.

 O ECDL

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) - a właściwie kilka certyfikatów różniących się zakresem i poziomem zaawansowania - potwierdza, że jego posiadacz posiada odpowiednie kompetencje do obsługi i wykorzystywania w codziennym życiu oraz w pracy komputera osobistego
i najpopularniejszych programów i aplikacji. Uzyskać je można zdając zunifikowane egzaminy w certyfikowanych Centrach Egzaminacyjnych.Pomysłodawcami certyfikowania umiejętności komputerowych byli Finowie. Wzorując się  na doświadczeniach fińskich CEPIS - Council of European Proffesional Informatics Societies (Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych) na początku 1996 roku podjął inicjatywę upowszechnienie idei Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w całej Zjednoczonej Europie. Obecnie prace ECDL koordynuje Fundacja ECDL z siedzibą
w Dublinie, która jest właścicielem praw autorskich do wszystkich certyfikatów. Certyfikaty ECDL można uzyskać w każdym kraju Europy i w wielu państwach pozaeuropejskich. Są uznawane  na całym naszym kontynencie, dzięki czemu zdobywając je np. w Polsce, można wykorzystać fakt ich posiadania poszukując pracy za granicą. Szacuje się, że w przeciągu kilku następnych lat w Polsce posiadanie takiego Certyfikatu dla osób pracujących przy komputerze będzie nieodzowne.W Polsce reprezentantem ECDL jest stworzone przez Polskie Stowarzyszenie Informatyczne Polskie Biuro ECDL. Akademia WWW współpracuje z PB ECDL od roku 2004

Certyfikaty ECDL

  • są honorowane w 146 krajach świata
  • są jednolitym i miarodajnym systemem potwierdzającym posiadane umiejętności komputerowe
  • zachowują swoją ważność bezterminowo
  • zostały włączone przez Radę Europy do inicjatyw zmierzających do budowy
   w Europie Społeczeństwa GlobalnejInformacji


Cele certyfikacji:

 • podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera
 • wzrost wydajności wszystkich, którzy w swojej pracy korzystają z technologii informatycznych
 • wyrobienie wśród korzystających z komputera dobrych nawyków w pracy

 

JUŻ DZIŚ ZGŁOŚ CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Kontakt:
email: szkolenia@oipip.gda.pl
tel. (centrala): (58) 320-06-80,
tel. (dział szkoleń): (58) 320-06-83

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

unia.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego